استفاده از خرما در لندن برای ساخت واکسن ویروس کرونا!!